ตอนที่ 1 โรค CML

ตอนที่ 1

โรค CML เกิดจากมีความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่9 กับ คู่ที่ 22 ที่มีการแลกที่กัน ผลทำให้เกิดยีน bcr-abl และยีนตัวนี้แหละที่เป็นสารก่อโรค โครมโมโซมคู่ที่ 22 ที่มีส่วนของคู่ที่ 9 อยู่ด้วย เรียกว่า Philadelphia Chromosome
ตอนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค ในตัวผู้ป่วย จะมีเซลล์มะเร็ง 1 ล้านล้านตัว

การวินิจฉัย ต้องซักประวัติ ตรวจร่างกายว่าม้ามโตไหม ตรวจเลือดดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) เจาะไขกระดูก เพื่อตรวจหาว่ามี Philadelphia chromosome ไหม
ตรวจ RQ-PCR ดูยีน bcr-abl