สรุปหัวข้อการประชุม CML Horizons 2018 ตอนที่ 9

สวัสดีครับเพื่อนๆ เมื่อตอนที่แล้ว ผมได้ฉายภาพรวมเกี่ยวกับยา Generic ที่เกี่ยวข้องกับโรค CML และปิดท้ายว่า มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น เป็นจริง และ หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามกฎกติกาสากลที่ว่า เมื่อ สิทธิบัตรยาของยาต้นฉบับหมดอายุ ยา Generic ก็มีสิทธิเข้ามา เพื่อเพิ่มหนทางให้การเข้าถึงยาได้อย่างง่ายขึ้น มากขึ้น และ ลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ป่วยและภาครัฐ แต่ทางชมรมผู้ป่วย CML ทั่วโลกที่ได้มาประชุมกันได้ตกลงร่วมกันทำ The Declaration on Generics เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของผู้ป่วยซึ่งมีประเด็นสาระสำคัญ 5 ข้อ ดังนี้

  1. Reliable proof of quality; ต้องไม่มียา Generic มาใช้รักษาผู้ป่วยโดยปราศจากหลักฐานที่เชื่อถือได้ของคุณภาพและความเท่าเทียมกันด้านเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics)ที่ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ การดูดซืม การกระจายยา การเผาผลาญ และ การขับยาออกจากร่างกาย และด้าน ชีวปริมาณออกฤทธิ์ หรือชีวประสิทธผล คือส่วนของยาที่นำเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย
  2. Comparative clinical data: เมื่อนำมารักษาโรคมะเร็งร้ายแรงอย่างลูคีเมียด้วยยา Generics ต้องมีการรวบรวมข้อมูลทางคลีนิคเพื่อเปรียบเทียบ ให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพของยาว่าทัดเทียมกับยาต้นฉบับ
  3. Not be switched for non-medical reasons: ผู้ป่วยไม่ควรถูกเปลี่ยนยาถ้าไม่ใช่เหตุผลทางการแพทย์ เว้นไว้แต่ว่าผู้ป่วยมีผลการตอบสนองของยาที่ทานอยู่ในระดับลึกแล้ว
  4. Not happen more frequently than once in a year: ถ้าต้องมีการเปลี่ยนยาที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์จริงๆ สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นบ่อยเกินกว่าหนึ่งครั้งต่อปี เพื่อให้เกิดการติดตามอย่างต่อเนื่องของผลการตอบสนองและผลข้างเคียง ถ้าผู้ป่วยสูญเสียผลการตอบสนองหรือมีผลข้างเคียงที่รุนแรงหลังเปลี่ยนยา ผู้ป่วยต้องมีทางเลือกที่กลับไปรักษาแบบเดิมก่อนเปลี่ยนยา หรือเปลี่ยนไปรักษาอีกทางหนึ่งที่รองรับอยู่
  5. More frequent monitoring: หลังการเปลี่ยนยา การติดตามที่มีความถี่มากขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อดูผลลัพท์ของประสิทธภาพและผลข้างเคียงตั้งแต่เนิ่นๆ

สุดท้ายนี้ ผมว่าพวกเรา คือผู้ป่วยและชมรมผู้ป่วยโรค CML ไม่ควรกังวลกับ ยา Generic  เพราะมันเป็นเรื่องจริงแล้วในหลายประเทศและกำลังจะเป็นจริงในอีกหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทย แต่พวกเราควรต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่ง ยา Generic ที่ดีและผลิตโดยบริษัทยาที่เชื่อถือได้!! เมื่อไม่สามารถหายาต้นฉบับมารักษาเราได้อีกต่อไป

สวัสดีครับ