CML ตอนที่ 13 ความคาดหวังผลของการรักษา 

ความคาดหวังผลของการรักษา

ในตอนที่ 12 ได้กล่าวแล้วว่ามีการตอบสนองต่อการรักษา 3 แบบคือ optimal response, warning และ failure
ในตอนนี้ จะขอกล่าวถึงกรณี optimal response ก่อน
1)เมื่อเริ่มให้การรักษาใด้ครบ 3 เดือน ตามมาตรฐานขแงยุโรป(European Leukemia Net, ELN 2013) ที่ 3 เดือน อาการทุกอย่างที่เคยมี ต้องหายไปแล้ว ม้ามถ้าเคยโต ควรจะตรวจไม่พบแล้ว ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ควรจะปกติแล้ว เจาะไขกระดูกควรเหลือฟิลาเดลเฟียโครโมโซมน้อยกว่า 35% และค่าbcr-abl ควรน้อยกว่า 10% IS
2) หลัง 6เดือน ฟิลาเดลเฟียโครโมโซมควรเป็นศูนย์แล้ว และ bcr-abl ควรต่ำกว่า 1%IS
3) ที่ 12 เดือนbcr-abl ควรต่ำกว่า
0.1%IS
ถ้าผู้ป่วยได้ผลตามนี้ ถือว่าตอบสนองต่อการรักษาดี ให้รับประทานยาเดิมต่อไป และติดตามเป็นระยะๆ
ปัจจุบัน หมอหลายคน เลือกตรวจเฉพาะ ทางโมเลกุลเท่านั้น และตรวจที่ 6 เดือนเลย ไม่ตรวจที่3 เดือน ในความเห็นของดิฉัน คิดว่าควรตรวจที่ 3 เดือนด้วย เพราะข้อมูลที่ 3 เดือน ค่อนข้างสำคัญ และการตรวจไขกระดูกก็ยังเป็นการตรวจที่สำคัญอยู่ จนกว่าจะไม่พบฟิลาเดลเฟียโครโมโซมแล้ว จึงอาจจะติดตามดูเฉพาะการตรวจทางโมเลกุลเท่านั้น