ตอนที่ 10 หลักการรักษาโรค CML

CML ตอนที่ 10 หลักการรักษาโรค CML

ในการรักษา CML ส่วนใหญ่เราจะใช้หลักเกณฑ์ในการติดตามผลการรักษาของ European Leukemia Net (ELN) 2013 ซึ่งจะบอกชัดเจนว่าที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ควรจะได้ผลเป็นอย่างไร ตามตารางข้างล่าง
ถ้าผู้ป่วยมีการตอบสนองตามช่องสีเขียว ถือว่าเป็นการตอบสนองที่เหมาะสม ให้รับประทานยาตัวเดิมต่อ แต่ถ้าเป็นตามช่องสีแดง ถือว่าไม่ตอบสนอง น่าจะต้องพิจารณาเปลี่ยนยา สำหรับผู้ที่อยู่ในช่องสีเหลือง อาจจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูการตอบสนองที่จุดถัดไป

 

Copyright © 2018. All rights reserved.