ตอนที่ 15 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2) สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2

ตอนที่ 15 เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2) สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2

เกณฑ์การเปลี่ยนไปใช้ยาลำดับถัดไปตามแนวทางของบัญชียา จ (2)
สำหรับผู้ป่วยที่ดื้อยาลำดับที่ 2 ตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง

1) ตรวจพบยีน mutation ที่ดื้อยา

2) ใช้ยาติดต่อกัน 3 เดือนแล้วยังไม่พบ CHR หรือ Ph chromosome > 95%

3) ใช้ยาติดต่อกัน 6 เดือนแล้วbcr-abl > 10% หรือ Ph> 65%

4) ใช้ยาติดต่อกัน 12 เดือนแล้วไม่ได้ CCyR (Ph>35% หรือ bcr-abl > 10%)

5) เกิดสูญเสียภาวะ CHR

6) หลังจากได้ CCyR แล้ว เกิดภาวะ cytogenetic relapse หรือ
bcr-abl > 1% 2 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยห่างกันประมาณ 2 เดือน

7) เกิดโครมโมโซมผิดปกติอื่นขึ้นในเซลล์ที่มี Philadelphia chromosome

ต่อพรุ่งนี้ค่ะ